Gryf Luziński - informacje

Materiał informacyjny Gminy Luzino

Życzenia dla Pana Władysława Rusieckiego, mieszkańca Milwina, członka Powstania Warszawskiego

Szanowny Panie
Władysławie Rusiecki!

Powiadomiony przez Muzeum Powstania Warszawskiego, o Pana udziale w zbrojnym wystąpieniu przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim w roku 1944 – Powstaniu Warszawskim składam niniejszym

wyrazy głębokiego szacunku oraz serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski, jest częścią tożsamości nie tylko warszawiaków, ale wszystkich Polaków.

Bez powstania nie byłoby wolnej Polski, a bez jego uczestników i ich pracy nasza Ojczyzna nie wyglądałaby tak jak dziś, nie miałaby bohaterskiej, niezłomnej i niepokornej duszy. Pokazaliście naszemu pokoleniu to co jest najważniejsze – determinację w walce o niepodległość.

Wspólnota Gminy Luzino jest dumna z faktu przebywania na jej terenie tak znamienitej osoby.

Z poważaniem
Jarosław Wejer
Wójt Gminy Luzino

Biblioteka w Luzinie wzięła udział w akcji #ŁączyNasPamięć

Sadzenie żonkili na skarpie Biblioteki Publicznej w Luzinie to sposób, w jaki placówka upamiętniła uczestników powstania w getcie warszawskim. Jest to część ogólnopolskiej akcji, prowadzonej przez Muzeum Żydów Polskich Polin.

W poniedziałek, 19 kwietnia br. od 12:00 mieszkańcy zebrani przy bibliotece sadzili kwiaty, które są symbolem zrywu ludności żydowskiej z 1943 roku. Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Leona Ropla w Luzinie Maria Krośnicka podkreśla, że jest to zarówno hołd oddany powstańcom, jak i upamiętnienie ludności żydowskiej z okolicznych terenów. - Dawniej Luzino zamieszkiwało siedem rodzin żydowskich. Byli obecni w naszym życiu - podkreśla.
W akcji brali udział pracownicy luzińskiej biblioteteki, mieszkańcy, w tym także wójt gminy Jarosław Wejer.

GOK w Luzinie zaprasza na Majówkę 2021 przed ekrany

Pandemia zatoczyła koło. Po razy drugi, ze względu na pandemię COVID-19 podczas obchodów 3 Maja nie będzie wspólnego świętowania i tłumów. Organizatorom wydarzeń kulturalnych pozostają działania w formule on-line oraz te oraz te bez udziału widzów.

Film z udziałem władz i mieszkańców.
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie przygotowuje inscenizację aktorsko-muzyczną o charakterze patriotycznym z udziałem Wójta Gminy Luzino Jarosława Wejer, przedstawicieli stowarzyszeń działających na terenie Gminy Luzino, młodzieży z grup artystycznych GOK-u oraz pracowników gminnej instytucji kultury, a także aktorów z Regionalnego Teatru Dramatycznego Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Film będzie dostępny na fanpage GOK-u na portalu społecznościowym facebook.com. (/luzinogok oraz YouTube.com)

Drzewka wolności Orkiestra Dęta GOK Luzino z nowym dyrygentem oraz poszerzonym składem
Kolejnym punktem obchodów 3 Maja przygotowanych przez GOK w Luzinie będzie sadzenie symbolicznych drzew wolności. O godz. 13.00 Wójt Gminy Luzino Jarosław Wejer wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Bartłomiejem Formelą w Parku im. Profesora Gerarda Labudy zasadzą 10 pięknych platanów, na które fundatorów pozyskał GOK w Luzinie. Podczas obchodów 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja zagra także Orkiestra Dęta GOK Luzino, co ważne - pod batutą nowego dyrygenta, Marcina Grzywacza - byłego kapelmistrza Orkiestry Reprezentatywnej Marynarki Wojennej w Gdyni. Niespodzianką jest fakt, że orkiestra zagra w poszerzonym składzie, bowiem do załogi Orkiestry Dętej GOK Luzino dołączyła kadra orkiestry dętej grającej przy parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Luzinie. Przed nami pierwszy występ dwóch luzińskich orkiestr, które wspólnie będą w przyszłości koncertować pod szyldem Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie. Wydarzenie będzie transmitowane w mediach społecznościowych GOK-u oraz Gminy Luzino.

Kultura w plenerze
Co ciekawe 3 Maja br. kultura wyjdzie również, już po raz drugi w Luzinie – na ulice. Na słupach ogłoszeniowych znajdujących się na terenie całej gminy pojawi się dwumetrowa grafika przedstawiająca obraz Jana Matejki pn. „Konstytucja 3 Maja 1791” r. przygotowana przez pracowników GOK-u.
Serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa redakcji 3 Maja do Luzina. Będziemy również wdzięczni za wypromowanie wydarzenia w ramach zapowiedzi.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LUZINO

o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz prognozami oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Luzino:

  • uchwały nr XXII/334/2021 z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Luzino (obręb geodezyjny Luzino), w zakresie działek: nr 970/3, nr 167/3, nr 179, nr 180, nr 181/1, nr 181/6, nr 1427/1, nr 194/1, nr 194/3, nr 191/3, nr 183/9, nr 740/5, nr 740/7, nr 219, nr 220, położonych w miejscowości Luzino, w obrębie geodezyjnym Luzino
  • uchwały nr XXII/335/2021 z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), w zakresie działek: nr 510/2, nr 510/5, nr 510/7 i nr 510/9 położonych w miejscowości Kębłowo, w obrębie geodezyjnym Kębłowo
  • uchwały nr XXII/336/2021 z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Kębłowo (wsie Kębłowo i Kochanowo), w zakresie działek: nr 171 i nr 421/10 położonych w obrębie geodezyjnym Kębłowo, gm. Luzino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wymienionych wyżej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino w terminie do dnia 4 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla każdego z wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@luzino.pl
w terminie do dnia 4 czerwca 2021 roku
.
Jednocześnie informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Luzino.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LUZINO

o przystąpieniu do sporządzania zmiany fragmentu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino.

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Luzino uchwały nr XXII/333/2021 z dnia 30 marca 2021 r., w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Luzino, uchwalonego uchwałą Nr XX/137/2000 Rady Gminy Luzino z dnia 31 sierpnia 2000 r., (tekst jednolity został przyjęty uchwałą Rady Gminy Luzino nr XVI/172/2012 z dnia 15 marca 2012 r., ze zm.), w zakresie działki nr 99 położonej w miejscowości Kochanowo, w obrębie Kębłowo, działki nr 506/16 położonej w miejscowości Kębłowo, w obrębie Kębłowo, działki nr 181/9 położonej w miejscowości Wyszecino, w obrębie Wyszecino, działek: nr 171/7, nr 172/1, nr 172/4, nr 170/1, nr 170/7, nr 170/3, nr 171/8, nr 171/10, nr 194/3, nr 195/4, nr 195/5, nr 70/1, nr 70/2, nr 93, położonych w miejscowości Barłomino, w obrębie Barłomino, działek: nr 432/2 i nr 431 położonych w miejscowości Luzino, w obrębie Luzino.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino.
Wnioski można składać na piśmie do Urzędu Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84-242 Luzino w terminie do dnia 4 czerwca 2021 roku. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Luzino.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@luzino.pl
w terminie do dnia 4 czerwca 2021 roku.
Jednocześnie informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej wymienionego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Przedłożone uwagi i wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Luzino.

Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest Gmina Luzino z siedzibą w Luzinie przy ul. Ofiar Stutthofu 11. Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Wójt Gminy Luzino.
Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Luzino jest Pan Adam Lubiewski poczta elektroniczna – inspektor.abi@gmail.com
Dane osobowe, przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy w Luzinie stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionych aktów prawnych:
- art. 6 ust 1 lit. c i e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.).
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom administracji publicznej oraz w niezbędnym zakresie podmiotom realizującym zadania na rzecz i zlecenie administratora danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania informacji o źródle pochodzenia zebranych danych, o ile nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Więcej informacji o prawach przysługujących osobom których dane dotyczą znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie administratora danych osobowych oraz na stronie internetowej https://bip.luzino.pl/2546.html.

Dodaj ogłoszenie